General terms and conditions 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. Definities

  1. Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals hierna vermeld.

  2. Verkoper: nv so FAIR-FRUIT, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Bollebergen 2B bus 21 en ondernemingsnummer 0887.481.209.

  3. Koper: De onderneming die als klant van de Verkoper gebruik wenst te maken van de diensten van de Verkoper.

  4. Partijen: de Verkoper en de Koper.

  5. Incoterms: Incoterms® 2010 vastgelegd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 

 1. Toepassingsgebied

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten die door de Verkoper worden geleverd aan de Koper (inclusief alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verplichtingen).

  2. Door de kennisname (of de mogelijkheid tot kennisname) en de (uitdrukkelijke of impliciete) aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, gaat de Koper akkoord met de toepassing ervan op alle leveringen van goederen of diensten zoals beschreven in art. 2.1., zelfs al is dit niet uitdrukkelijk vermeld.

  3. De Verkoper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden bij te werken en/of te wijzigen. Deze herziene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen of diensten zoals beschreven in art. 2.1. en dit vanaf de kennisname (of de mogelijkheid tot kennisname) en de (uitdrukkelijke of impliciete) aanvaarding.

  4. Alle elektronische communicatie tussen de Verkoper en de Koper wordt beschouwd als een 'schrijven' en/of 'schriftelijk'. Het door de Verkoper gebruikte elektronisch communicatiesysteem zal als enig bewijs dienen voor de inhoud en het tijdstip van levering en ontvangst van dergelijke elektronische communicatie.

  5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts door de Koper worden gewijzigd door een uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst. De eventueel door de Koper voorgelegde voorwaarden zijn niet van toepassing op de Verkoper.

 

 1. Bestelling en specificaties

  1. Geen enkele door de Koper geplaatste bestelling wordt beschouwd als door de Verkoper aanvaard tenzij en totdat deze schriftelijk en uitdrukkelijk is bevestigd door een bevoegd vertegenwoordiger van de Verkoper. De specificaties van de goederen worden in de verkoopdocumenten van de Verkoper uiteengezet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de bestelling van de Koper (indien deze afwijking schriftelijk en uitdrukkelijk is aanvaard door de Verkoper).

 

 1. Betaling

  1. De Koper betaalt volgens de voorwaarden als vermeld in de bevestiging van de bestelling door de Verkoper. Bij gebrek aan dergelijke vermelding van betalingsvoorwaarden, gelden volgende voorwaarden: betaling van 50% bij voorlegging van de documenten (niet exhaustief en niet cumulatief: (cognossement (“bill of lading”), paklijst (“packinglist”), EUR1-document en verkoopfactuur) en 50% binnen de 30 kalenderdagen na aankomst van de goederen. Elke partij draagt haar eigen kosten die ze opliep in verband met de betaling.

  2. Wanneer de Koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de Verkoper het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 kalenderdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  3. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 150,00 euro. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de Verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

  4. Alle betalingen door de Koper worden uitgevoerd zonder verrekening of tegenvorderingen.

 

 1. Levering

  1. De goederen zullen door de Verkoper worden geleverd op het tijdstip vermeld in de bevestiging van de bestelling, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. Dit betreft een inspanningsverbintenis van de Verkoper.

  2. De tijdstippen of data voor leveringen door de Verkoper zijn schattingen afhankelijk van externe factoren. Daarom zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor enige schadevergoedingsclaim of annulatie van de bestelling omwille van een vertraging veroorzaakt door externe factoren. De Verkoper heeft het recht om de goederen in delen te leveren en afzonderlijk te factureren, zoals vermeld in de bevestiging van de Verkoper. Indien er vertraging is in de levering van goederen, ontheft dit de Koper niet van zijn verplichting om de levering te aanvaarden en te betalen.

  3. De Koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de Verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Verkoper te vergoeden.

  4. Indien er een afwijking van de hoeveelheid goederen zoals vermeld in de bevestiging van de Verkoper wordt vastgesteld bij aankomst, geeft dit de Koper niet het recht om de goederen niet te accepteren. De Koper is verplicht om het tarief vermeld in de bevestiging van de bestelling te betalen.

 

 1. Annulatie

  1. Een onterechte niet-aanvaarding, een onterechte verwerping van de goederen, een annulatie of een afwijzing van de bevestiging van de Verkoper door de Koper, geeft de Verkoper het recht om van de Koper, naast andere schade als gevolg daarvan, te vorderen: (i) een volledige vergoeding van de overeengekomen verkoopwaarde van deze goederen en de extra kosten veroorzaakt door de niet-aanvaarding, verwerping, annulatie of afwijzing; (ii) indien de goederen aan een andere partij konden worden doorverkocht, 30% van de overeengekomen verkoopwaarde van deze goederen en de extra kosten veroorzaakt door de niet-aanvaarding, verwerping, annulatie of afwijzing.

 

 1. Betwisting van facturen

  1. Bij levering is de Koper verplicht om onmiddellijk de kwaliteit en mogelijke schade van de geleverde producten te controleren.

  2. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 48 uur na de levering (zoals vermeld in art. 5) door middel van een aangetekend schrijven aan de Verkoper worden gemeld. Bij dit schrijven dient de Koper een kwaliteitsrapport te voegen waarin duidelijk de kwaliteitsgebreken zijn vermeld en foto's zijn bijgevoegd waarin deze gebreken zijn afgebeeld. Indien dit niet is gebeurd, worden de goederen beschouwd als afgeleverd in goede kwaliteit en kan de factuur niet verder worden betwist.

  3. Na bovenvermelde termijn van 48 uur staat de Verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de Verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De Koper verwittigt de Verkoper uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Bij dit schrijven dient de Koper een kwaliteitsrapport te voegen waarin duidelijk de kwaliteitsgebreken zijn vermeld en foto's zijn bijgevoegd waarin deze gebreken zijn afgebeeld. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.

  4. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen van de eindconsument van de Koper, alleen van de Koper zelf. De producten zullen in dat geval volledig voor risico en op kosten zijn van de Koper.

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

  1. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de Verkoper ten aanzien van de Koper of gelijk welke andere persoon niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door de Verkoper geleverde goederen of diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen of diensten.

  2. In geen geval kan de Verkoper worden aangesproken voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, schade op basis van verlies van goodwill, gederfde omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, beschadiging van andere producten of anderszins, en al dan niet voortvloeiend uit of in verband met een inbreuk op garantie, contractbreuk, onjuiste voorstelling, nalatigheid of anderszins.

  3. De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De Koper dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

 

 1. Overmacht

  1. Overmacht betekent elke onvoorziene gebeurtenis buiten de redelijke controle van de Verkoper of elke onvoorziene gebeurtenis - waarvan de gevolgen onredelijk kunnen zijn - die is ontstaan na de bevestiging van de bestelling en die de uitvoering ervan door de Verkoper verhindert. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal de uitvoering van de verplichtingen van de Verkoper worden opgeschort gedurende de termijn van vertraging veroorzaakt door het geval van overmacht en zal de periode van uitvoering automatisch, zonder enige sanctie, met eenzelfde periode worden verlengd.

  2. De Partijen kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen voor de niet-nakoming van een verplichting omwille van omstandigheden die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als overmacht.

 

 1. Risico en eigendom

  1. Het risico op schade of verlies van de goederen gaat over op de Koper overeenkomstig de desbetreffende bepaling van Incoterms. Indien de Incoterms om gelijk welke reden niet van toepassing zijn, gaat dit risico over op de Koper: (i) indien de goederen moeten worden geleverd op de terreinen van de Verkoper, op het tijdstip waarop de Verkoper de Koper meldt dat de goederen beschikbaar zijn voor ophaling; of (ii) indien de goederen op andere wijze dan op de terreinen van de Verkoper moeten worden geleverd, op het tijdstip van levering; of (iii) indien de Koper ten onrechte de levering van de goederen niet in ontvangst neemt, op het tijdstip waarop de Verkoper de goederen voor levering heeft aangeboden.

  2. De goederen waarvoor de levering is opgeschort in afwachting van betaling door de Koper, evenals de goederen waarvan de levering ten onrechte is verworpen of niet is aanvaard door de Koper, worden door de Verkoper op risico en kosten van de Koper bewaard en opgeslagen.

  3. De goederen blijven de eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Dit eigendomsvoorbehoud heeft geen invloed op de overdracht van het risico op schade of verlies van de goederen zoals bepaald in art. 10.1. en 10.2.

 

 1. Naleving van wetten en normen

  1. De Verkoper belooft noch verklaart dat de goederen in overeenstemming zullen zijn met bepaalde wet- of regelgeving, verordeningen, regelingen, codes of normen ('wetten en normen'), tenzij uitdrukkelijk in de bevestiging van de Verkoper of in de specificaties vermeld. De Koper erkent dat het gebruik van de producten onderworpen kan zijn aan eisen of beperkingen opgelegd door wetten en normen. De Koper is uitsluitend verantwoordelijk voor (i) de naleving van alle wetten en normen in verband met het bedoelde gebruik van de goederen; en (ii) het verkrijgen van alle nodige goedkeuringen, toelatingen of machtigingen voor dergelijk gebruik.

 

 1. Onafhankelijke aannemers

  1. De Verkoper en de Koper zijn onafhankelijke aannemers, en de relatie die hierbij tot stand komt, wordt niet beschouwd als een relatie van opdrachtgever of vertegenwoordiger. Geen enkele verkoop aan of verplichting van gelijk welke van beide partijen ten aanzien van een derde partij zal de andere partij op enigerlei wijze binden.

 

 1. Niet-overdraagbaar

  1. Geen van beide partijen kan rechten of verplichtingen overeenkomstig de bevestiging van de Verkoper overdragen, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere partij. De Verkoper kan die rechten en verplichtingen wel geheel of gedeeltelijk overdragen aan een van zijn moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen of filialen of aan een derde partij die alle of een aanzienlijk deel van de activa of activiteiten van de Verkoper met betrekking tot de producten overneemt.

 

 1. Scheidbaarheid en omzetting

  1. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal dit geen enkele invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen tussen de partijen en zal deze hiervan worden gescheiden. De betreffende bepalingen die als ongeldig of onuitvoerbaar worden beschouwd, zullen worden omgezet in bepalingen die voldoen aan de wettelijke en economische bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen voor zover bij wet is toegelaten.

 

 1. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  1. Alle problemen, vragen en geschillen betreffende de overeenkomst tussen de Partijen worden beheerst en opgevat volgens het Belgisch recht en er wordt geen bindende kracht verleend aan andere regels of bepalingen van keuze van rechtsgebied of conflicterende wetgeving (Belgische, buitenlandse of internationale, met inbegrip van het VN-Verdrag betreffende de verkoop van goederen (indien van toepassing)), waardoor het recht van een ander rechtsgebied toepasselijk zou worden.

  2. Alle geschillen betreffende de overeenkomst tussen de Partijen zullen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (Oost-Vlaanderen, afdeling Gent).

 

FairFruit NVSO
Bollebergen 2b bus 21, 9052 Zwijnaarde, België

+32(0)9 238 19 78

Want to know more? Send us an e-mail at sales@fair-fruit.com